Athens Investment Forum 2015

Ο Ρόλος των Χρηματιστηρίων στη μελλοντική ανάπτυξη

 

Η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) διοργάνωσαν με επιτυχία σε συνεργασία με την Boussias Επικοινωνίες το Στρατηγικό Συνέδριο Athens Investment Forum 2015.

Τρίτη 31 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα

Το Συνέδριο πραγματευόταν τη συμβολή των εισηγμένων εταιρειών και του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο νέο, υπό διαμόρφωση, πρότυπο επιχειρηματικότητας, με γνώμονα την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την ενεργειακή επάρκεια.  Το πρότυπο αυτό βασίζεται σε σύγχρονες υποδομές, βιώσιμες πρακτικές και διαφανείς σχέσεις με την αγορά και την επιχειρηματική κοινότητα.  Πέρα από τις εισηγμένες το Συνέδριο απευθυνόταν σε όλες τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να προσαρμοστούν στις νέες χρηματοδοτικές απαιτήσεις των καιρών, οι οποίες κέρδισαν από τις εμπειρίες των εισηγμένων και των εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν.

Επιπρόσθετα, στο Συνέδριο έγιναν τοποθετήσεις επίκαιρης θεματολογίας, αναφορικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο υποστήριξης επιχειρηματικών ευκαιριών και επενδύσεων που καθορίζει τους άξονες βιωσιμότητας και εξωστρεφούς ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων και δόθηκαν απαντήσεις σε φλέγοντα ερωτήματα που αφορούν στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα.  Τονίσθηκε η ανάγκη αύξησης των παραγωγικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας σε όλους τους τομείς:

 • πρωτογενείς (κυρίως την γεωργία και τα μεταλλεία),
 • δευτερογενείς (δηλαδή την από πολλού αγνοημένη μεταποίηση)
 • τριτογενείς (δηλαδή τουρισμό ναυτιλία και λοιπές υπηρεσίες).

Επιδίωξη του Συνεδρίου ήταν η προώθηση της επιχειρηματικότητας, με δυναμική προαγωγής της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, συγκράτησης των ταλέντων στην χώρα και η δημιουργία προϋποθέσεων υγιούς, χρηματοδότησης για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και των επενδύσεων.

Μέλη της κυβέρνησης, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτές διεθνούς κύρους,  διακεκριμένοι  εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί καθώς και μέλη ενώσεων και επιμελητηρίων, παρουσίασαν προτάσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, επενδυτικές στρατηγικές με εφαρμογή σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και τρόπους σύγχρονου επιχειρείν με προσανατολισμό αναπτυξιακής προοπτικής.

Η κύρια θεματολογία περιλάμβανε:

Τη Διεθνή Εμπειρία και Συμβολή

 • Την προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε υποδομές υψηλού ποιοτικού, τουριστικού ενδιαφέροντος.
 • Την προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων (funds)  για τη συμμετοχή τους σε εισηγμένες εταιρείες.
 • Τον προσδιορισμό της γεωπολιτικής διάστασης και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.
 • Την αξιοποίηση των υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια), του ορυκτού και υδάτινου πλούτου της Ελλάδος.
 • Τη μελέτη των σημαντικότερων συντελεστών ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας: Ναυτιλία, Βιομηχανία, Μεταφορές, Τουρισμός.
 • Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων για ανάπτυξη της περιφέρειας.
 • Τις τεχνολογίες επικοινωνίας ως μοχλό αναπτυξιακής προοπτικής.
 • Τη συμβολή του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στην προσέλκυση και διατήρηση μακροχρονίων σχέσεων ξένων επενδυτών με τις εισηγμένες εταιρείες.

Την Ελληνική Ανάπτυξη

 • Την ανάδειξη του ρόλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως κεντρικού μοχλού της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας τόσο μέσω  της άντλησης κεφαλαίων για τις εισηγμένες εταιρείες όσο και μέσω της εξεύρεσης κεφαλαίων για αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων και ιδιαίτερα για τις αρχικές δημόσιες προσφορές (IPOs) των νεοεισερχομένων εταιρειών.
 • Την επίτευξη ανάπτυξης, εντός του υπάρχοντος οικονομικού πλαισίου και των δυνατοτήτων, συγκεκριμένων κλάδων (π.χ. ενέργειας: ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ).
 • Οι επενδύσεις σε υποδομές ως βασικοί πυλώνες  ανάπτυξης.
 • Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την  ενδυνάμωση της παραγωγής και της εξαγωγικής δραστηριότητάς τους με κυρίαρχο τον εξωστρεφή προσανατολισμό και την επιλογή καινοτόμου εξειδίκευσης (φαρμακοβιομηχανίες, τσιμεντοβιομηχανίες, βιομηχανίες μεταλλουργικών προϊόντων, κλωστοϋφαντουργίες, βιομηχανίες τροφίμων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κ.α.)
 • Την καινοτομία & την επιχειρηματικότητα ως συνδυαστικούς παράγοντες βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Την προβολή της συμβολής και του ρόλου που διαδραματίζουν οι εισηγμένες εταιρείες στην ενίσχυση και την τόνωση της ελληνικής οικονομίας.
 • Τη σημασία της χρηματοδότησης της βιομηχανίας μέσω του χρηματιστηρίου.
 • Την αποτίμηση της εμπειρίας του 1999, αναφορικά με τις δυνατότητες  χρηματοδότησης των εισηγμένων μεσαίων επιχειρήσεων μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως προϋπόθεση ταχείας ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Τις Αναγκαίες Μεταρρυθμίσεις και τα Προσκόμματα των Θεσμικών Ρυθμίσεων

 • Τη θεσμική μεταρρύθμιση, το επενδυτικό πλαίσιο, το ρόλο των τραπεζών ως ακρογωνιαίου λίθου ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας καθώς και την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης και ενίσχυσης της πιστοληπτικής ικανότητας των ελληνικών εταιρειών, στη διεκδίκηση μεγάλων έργων στο εξωτερικό.
 • Το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο της λειτουργίας των χρηματαγορών στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο, σε σχέση με το διεθνή ανταγωνισμό και τις μελλοντικές επενδυτικές προκλήσεις.

Κύριους στόχους του Συνεδρίου αποτελούσαν:

 • Η ανάδειξη της σημασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την προσέλκυση επενδύσεων στην ελληνική οικονομία και της συμβολής των εισηγμένων εταιρειών στην ανάκαμψη αυτής.
 • Η μεγάλη προσφορά που μπορεί να παράσχει το χρηματιστήριο σε εταιρείες που δεν είναι ακόμα εισηγμένες.
 • Η προβολή της σημασίας των εισηγμένων εταιρειών στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και ο πρωτεύων ρόλος τους στην τόνωση της επενδυτικής δραστηριότητας και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
 • Η ενθάρρυνση του δημόσιου διαλόγου για το ρόλο των εισηγμένων εταιρειών στο νέο οικονομικό περιβάλλον και οι επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα.
 • Η παρουσίαση προτάσεων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
 • Η διαμόρφωση επενδυτικών στρατηγικών, με καθολική εφαρμογή στην Οικονομία.

Απώτερος σκοπός ήταν η αποτύπωση, εκ μέρους των εισηγμένων εταιρειών, των βέλτιστων πρακτικών και δραστηριοτήτων εντός του πλαισίου της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και η προσέλκυση επενδύσεων με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας.

Η διοργάνωση απευθυνόταν σε εκπροσώπους αρχών, φορέων, ενώσεων και επιμελητηρίων, στο σύνολο των εισηγμένων εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε εταιρείες εκτός χρηματιστηρίου που θέλουν να πληροφορηθούν για τα οφέλη από την άντληση νέων κεφαλαίων από την αγορά.  Επίσης, σε στελέχη του χρηματοπιστωτικού κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας και εμπορίου, σε ανώτατα στελέχη οργανισμών του δημόσιου και εταιρειών του ιδιωτικού τομέα, σε διπλωμάτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και χωρών στις οποίες υπάρχει ελληνικό επενδυτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον καθώς και σε εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους  του ακαδημαϊκού χώρου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση προς τιμήν των εκπροσώπων της κυβέρνησης και των εκπροσώπων των πολιτικών χώρων, των χορηγών, των ομιλητών, των μελών της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ και των εκλεκτών προσκεκλημένων.